innovation program logo
europe union logo

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

"ЕТ ИНЖЕНЕР ТОДОРОВ - ТОДОР ТОДОРОВ - ГЕОРГИ ТОДОРОВ" сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.089-1331

Договор №: BG16RFOP002-2.089-1331-C01

Наименование на проекта: "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

Дата на сключване на договора: 13.08.2021 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 13.11.2021

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: гр. Димитровград

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 50 000.00

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 0

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 50 000.00

Процент на съфинансиране от Съюза: 100%

Кратко описание на проекта:

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел/и на проекта/информацията:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ:

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“